Site icon

ของเล่นเด็กสร้างผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ของเล่นเด็ก

เมื่อกล่าวถึงของเล่นเด็ก เราอาจพบว่าฟังดูเป็นสิ่งของทั่ว ๆ ไปที่พบเห็นได้มากมายในชีวิตประจำวัน มิใช่ของแปลกใหม่หรือหาดูได้ยากแต่อย่างใด แต่ในความเป็นจริงแล้ว ของเล่นเด็กกลับมีความพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะสร้างประโยชน์ทั้งด้านพัฒนาการและส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็ก ทำให้เด็กได้ฝึกฝนในหลาย ๆ ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านการคำนวณ ซึ่งเมื่อเด็กได้เรียนรู้ซ้ำ ๆ จากการเล่นของเล่น ก็จะทำให้เด็กจดจำจนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความขวนขวายหาสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

            ของเล่นเด็กในปัจจุบันมีมากมาย การเลือกซื้อของเล่นเด็กให้เหมาะสมย่อมส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดี เพราะของเล่นถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาให้เด็กเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ผ่านการเล่นของเล่น ซึ่งความเหมาะสมในการเลือกซื้อของเล่นเด็กย่อมแตกต่างกันไปตามช่วงวัยของเด็ก ทั้งยังขึ้นอยู่พัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของเด็กแต่ละคนซึ่งล้วนแตกต่างกันออกไปอีกด้วย พ่อแม่จึงต้องเลือกของเล่นเด็กโดยพิจารณาจากอายุและพัฒนาการของลูกตนเองเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ

            การเล่นของเล่นเด็กนั้น ไม่เพียงแต่เสริมสร้างทักษะให้แก่เด็ก แต่ยังเป็นการบ่มเพาะวินัยและความรับผิดชอบให้แก่เด็กไปในตัวด้วย เพราะเมื่อเด็กมีของเล่นเป็นส่วนตัวของตนเอง เด็กก็จะเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตลอดจนดูแลรักษาของเล่นของตน เก็บของเล่นให้เข้าที่อยู่เสมอ ทั้งนี้ การเลือกซื้อของเล่นให้แก่เด็ก พ่อแม่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยว่าของเล่นดังกล่าวทำมาจากวัสดุชนิดใด เด็กในวัยนี้จะได้รับอันตรายจากของเล่นดังกล่าวหรือไม่ ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะต้องคำนึงในการเลือกซื้อของเล่นเด็กให้กับลูกน้อยของตน

            นอกจากนี้ การให้เด็กเล่นของเล่นยังเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักแบ่งปันด้วย เช่น การแบ่งของเล่นของตนให้เพื่อนหรือน้องเล่น จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักมีน้ำใจต่อผู้อื่น ไม่หวงของจนเกินไป ซึ่งจะทำให้เด็กเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ ได้รับความรักและเอ็นดูจากคนรอบข้างในสังคมอีกด้วย

            ในการเลือกของเล่นเด็ก นอกจากจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์และคุณภาพของของเล่นเด็ก ตลอดจนความปลอดภัยแล้ว พ่อแม่ยังควรพิจารณาถึงความชอบและความสนใจของตัวเด็กด้วย เพราะเมื่อเด็กได้ทำและคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่ตนชอบและรักแล้ว ก็จะทำให้เด็กได้ค้นหาตนเองว่ามีความถนัดทางด้านใด ซึ่งจะเป็นผลดีในอนาคตที่จะทำให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทุ่มเททำสิ่งที่ตนรักได้อย่างดียิ่ง

Next: เกียร์มอเตอร์ คืออะไรทำงานอย่างไร และมีข้อดีอะไรกันแน่ ?
Exit mobile version